top of page

Service

ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม และผลิตภัณฑ์ที่จะออกสู่ท้องตลาดนั้นไม่เพียงแต่จะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทำงานได้เป็นอย่างดีเท่านั้น แต่จะต้องสามารถที่จะต้องผลิตในปริมาณมาก ในราคาที่สามารถแข่งขันได้

เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล่านี้ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตจึงได้มีบริการให้คำปรึกษา และจัดอบรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานบุคลากรภาคการผลิตและเครื่องจักร เพื่อเพิ่มพัฒนาและเพิ่มผลิตภาพในภาคการผลิต ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้วิสาหกิจยกระดับขีดความสามารถ เป็นรากฐานของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป โดยมีตัวอย่างหัวข้อต่างๆ

 

การใช้ซอฟท์แวร์ชนิดต่างๆ เช่น MS Office, CAD/CAM/CAE, Statistical Analysis, Process Simulation, Graphic Design
 

MS Office สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน หรือพนักงานในสายการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านงานเอกสาร

 

CAD/CAM/CAE เป็นการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบทางวิศวกรรม เช่น การวิเคราะห์ความแข็งแรง การวิเคราะห์การใหล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต เช่น การคำนวณเส้นทางเดินของมีดในการตัดเฉือนชิ้นงาน ความเร็วที่เหมาะสม เป็นต้นซอฟท์แวร์เหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของออกแบบชิ้นส่วน การผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะชิ้นส่วนประกอบเครื่องจักรกลต่าง ๆ  ซึ่งปัจจุบันนี้ซอฟท์แวร์เหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรม

 

การจัดอบรมการใช้งานซอฟท์แวร์ CAD (Computer – Aided Design) ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ช่วยออกแบบชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ เน้นใช้ซอฟท์แวร์เพื่อออกแบบรูปทรงชิ้นงาน  แบบแสดงส่วนประกอบ Assembly ของชิ้นงานตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป และแบบ Drawing ชิ้นงานที่พร้อมต่อการนำไปแปรรูปด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติต่อไป ซอฟท์แวร์ที่ใช้ ได้แก่ SolidWork CATIA V5

 

การจัดอบรมการใช้ซอฟท์แวร์ CAM (Computer –Aided Manufacturing) ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ช่วยออกแบบกระบวนแปรรูปชิ้นงาน  เน้นใช้ซอฟท์แวร์เพื่อออกแบบกระบวนแปรรูปชิ้นงานและควบคุมสั่งงานเครื่องจักรอัตโนมัติทำการแปรรูปชิ้นงานตามแบบที่กำหนด ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และความแม่นยำในการแปรรูปชิ้นงาน และควบคุมกระบวนการแปรรูปชิ้นงานตามฟังก์ชั่นของโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรแปรรูปอัตโนมัติ ซอฟท์แวร์ที่ใช้ ได้แก่  CATIA V5   EZCAM  MASTER CAMx3  SMARTCAM  SOLIDCAM

 

Statistical Analysis เช่น SPSS MiniTAB เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาได้อย่างเป็นระบบ รองรับระบบการปรับปรุงในปัจจุบัน เช่น six-sigma, lean manufacturing

 

Process Simulation เช่น Arena ช่วยในการวางแผนผังการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

Graphic Design เพื่อช่วยให้สามารถออกแบบ และแสดงผลได้อย่างมืออาชีพ

 

การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิตทั่วไป รวมถึงการใช้และการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ

 

การจัดอบรมการใช้งานเครื่องมือช่วยในการผลิต หรือเครื่องจักรแปรรูปชิ้นงานจะครอบคลุมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่อง และการใช้งานเครื่องจักรขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การลงมือปฏิบัติการแปรรูปชิ้นงานจริงโดยใช้เครื่องมือ เครื่องจักรขั้นพื้นฐาน และเครื่องจักรอัตโนมัติที่ถูกควบคุมด้วยซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (CNC)

 

การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิตทั่วไป รวมถึงการใช้และการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัตินี้ สามารถจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับพื้นฐานและความต้องการของแต่ละสถานประกอบการได้

 

เทคนิคกรรมวิธีการผลิต การเพิ่มผลผลิต และการจัดการด้านคุณภาพ

  • แบบจำลองระบบการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Simulation Model using Arena)

  • อบรมการออกแบบการทดลองและออกแบบระบบที่แข็งแรง (Design Experimental & Robust using Minitab)

 

การอบรมเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงาน

 

การอบรมเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงาน เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องพลังงาน และสามารถลดการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม โดยมีการวิเคราะห์การใช้พลังงานในปัจจุบันในทุกมิติ เพื่อนำมากำหนดมาตรการและเป้าหมาย

 

1/10
bottom of page