top of page

Scholarship

FOR Bachelor's degree

ทุนเรียนดี
 • หลักเกณฑ์การให้ทุน

 • แบบคำขอทุนเรียนดี

กองทุนเพื่อการศึกษา
 • ข้อมูลกองทุนเพื่อการศึกษา

 • ระเบียบ ประกาศกองทุนเพื่อการศึกษา

 • หนังสือรับรองรายได้

ทุนเงินยืมฉุกเฉิน
 • การขอทุนเงินยืมฉุกเฉิน

 • ระเบียบ ประกาศเงินยืมฉุกเฉิน

 • คำร้องยืมเงินฉุกเฉิน/ขอผ่อนผัน

 • ข้อปฏิบัติขอยืมเงินฉุกเฉิน

 • ประกาศให้ยืมเงินฉุกเฉิน

ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา มทส.
 • ระเบียบ ประกาศเงินยืมเพื่อการศึกษา

 • การขอทุนเงินยืม มทส.

 • คำร้องขอยืมเงินเพื่อการศึกษา

 • ประกาศให้ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา 3/2559

 • สัญญาเงินยืม​​

  • ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินยืม​

  • ตัวอย่างเขียนสัญญาค้ำประกันเงินยืม​

กองทุนค่าอาหารฯ(ค่าครองชีพ)
 • แบบฟอร์มขอค่าครองชีพ

Master's Scholarship

Scholarship

FOR Master's degree

ทุนกิตติบัณฑิต
 • ขั้นตอนการขอรับทุน

 • สัญญารับทุนกิตติบัณฑิต

  • ตัวอย่างการเขียนสัญญารับทุนกิตติบัณฑิต

  • ตัวอย่างการเขียนสัญญาค้ำประกันแบบ มีคู่สมรส

  • ตัวอย่างการเขียนสัญญาค้ำประกันแบบ ไม่มีคู่สมรส

 • ประกาศการให้ทุน

ทุนผู้มีผลการเรียนดีเด่น
 • ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา

 • ประกาศการให้ทุน

 • แบบคำขอทุน

ทุนบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยภายนอก
1 ทุนวิจัย 1 บัณฑิตศึกษา (OROG)
 • ขั้นตอนการขอรับทุน

 • ประกาศการให้ทุน

bottom of page