top of page

Research

กลุ่มความเสียหายในวัสดุทางวิศวกรรม
(Failure of Engineering Materials)

Research topics are listed as follows.

 

Failure of Porous Materials and thier composites

 

 

 

 

 

 

 

As porous materials, such as polymeric and metal foams are recently used in many engineering applications, their mechanical propeties and failure behaviors and mechanisms are needed for the design of the engineering structures. 

 

The research deals with the investigation of mechanical properties and failure of polymeric and metal foams as well as their composites used in engineering applications. We also use numerical simulation to study fracture in polymeric foams.

 

Environmental Effects on Drop Impact Properties of Packaging Materials

Packaging materials are usually subjected to various environmental conditions during transportation, such as temperature, humidity, corrosive environment. These conditions will influence impact properties of the package and can lead to failure of the package due to shock.

 

The effects of environmental conditions on strength of packaging materials were investigated. Numerical simulation is also used to develop new design for packaging.

 

Fatigue of Cast Aluminium Alloy

 

 

 

 

 

 

 

Aluminium alloys are one of the most widely used materials in automotive applications. During services, parts made of aluminium alloys are usually subjected to dynamic load. Thus, failure due to fatigue is most likely. Moreover, defects from casting process can also affect fatigue life of the materials.

 

The effect of defects from casting process on fatigue properties of aluminium alloys is investigated. Numerical simulation is also used to study failure of aluminium alloys.

 

Wear of Automotive Engine Parts

 

 

 

 

 

 

 

Many parts in automotive engine experience abrasion during services which leads to surface mass loss of materials used, i.e. wear.

 

Wear mechanisms of materials used to manufacture engine parts are investgated. Effects of residual stress and lubrication on wear mechanisms are studied.

 

Contact: Dr.Piyamon Poapongsakorn

Email: ppoapong@sut.ac.th

 

กลุ่ม Sustainable Production
 
  • กลุ่ม วัสดุและกรรมวิธีการผลิต

 

การใช้ประโยชน์เศษเมลามีนจากการผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน โดยร่วมกับบริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการกำจัดเศษเมลามีนดังกล่าว ด้วยการนำมาใช้ประโยชน์ อาทิเช่น นำมาผลิตเป็นของตกแต่ง นำมาผสมในคอนกรีตมวลเบา

 

การร่วมมือกับ บ.อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม จำกัด ศึกษาการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น นำวัสดุเศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิตไฟเบอร์ ขึ้นรูปงานไม้ กระจก มาเป็นวัสดุเติมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่ดีให้กับวัสดุผสม

 

การศึกษาเพื่อออกแบบเครื่องมือช่วยวิเคราะห์วางผังการทำงานและเครื่องจักรให้ใช้พื้นที่และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

  • กลุ่ม การออกแบบเชิงอุตสาหกรรม

 

ตัวอย่างงานวิจัยทางด้านนี้ ประกอบด้วย

การวิเคราะห์ความแข็งแรงของที่นั่งรถโดยสาร ตามมาตรฐานของ UN ECE โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก โดยจะวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างที่นั่ง ความแข็งแรงของจุดยึดที่นั่ง และความแข็งแรงของจุดยึดเข็มขัดนิรภัย

 

การศึกษา วิจัยการอบชุบผิวโลหะด้วยแก๊ส เช่น Carburizing, Cabonitriding, Soft Nitroding และ Sulfur Nitriding เพื่อปรับปรุงคุณภาพผิวชิ้นงานให้ได้ความแข็งผิว การซึมลึกของชั้นผิวแข็ง สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ตามที่ต้องการ

 

 

 

กลุ่มวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการผลิต (Production Systems Analysis & Optimization Laboratory)

 

ศึกษาระบบการผลิตทั้งระบบที่ความต้องการผลิตแน่นอน (Deterministic Demand) และระบบที่มีความซับซ้อนเมื่อความต้องการไม่แน่นอน (Stochastic Demand) มุ่งเน้นในด้านของการออกแบบหรือดำเนินงาน เพื่อตัดสินใจในเรื่องคน, เครื่องจักร, พื้นที่ที่ใช้ในการผลิต และอุปกรณ์ช่วยในการผลิตอื่นๆ  โดยใช้การจำลองทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มีเป้าหมายเพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกำไรในการผลิต ปัญหาที่สัมพันธ์กับระบบการผลิต ได้แก่ ปัญหาการจัดเส้นทางและพาหนะในการขนส่ง, ปัญหาการจัดตารางการผลิต, ปัญหาพัสดุคงคลัง, ปัญหาแถวคอยและอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นในสายการผลิต กระบวนการเริ่มตั้งแต่ วัตถุดิบผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิต จนกระทั้งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และส่งมอบสู่ลูกค้า

1/5
bottom of page