top of page

Orientation to Manufacturing Engineering

News

  • เอกสารชี้แจงรายวิชา

  • เอกสารประกอบการบรรยาย วันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ ที่นี่ 

  1. เอกสารชี้แจงรายวิชาทั้งหมด ที่นี่

  2. ตรวจสอบรายชื่อสำหรับกิจกรรมกลุ่มย่อย ที่นี่

  3. Ladder Diagram โหลดโปรแกรมสำหรับการเรียนที่นี่ 

  4. Strength จับกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แล้วเตรียมสิ่งของต่าง ๆ รายละเอียด ที่นี่

  5. ตรวจสอบคะแนนทั้งหมด ที่นี่ 

Class material

535200-Orientation-62_Page_04.png
535200-Orientation-62_Page_05.png
Orientation 62-1.png
bottom of page