Orientation to Manufacturing Engineering

News

  • เอกสารชี้แจงรายวิชา

  • เอกสารประกอบการบรรยาย วันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์ ที่นี่ 

  1. เอกสารชี้แจงรายวิชาทั้งหมด ที่นี่

  2. ตรวจสอบรายชื่อสำหรับกิจกรรมกลุ่มย่อย ที่นี่

  3. Ladder Diagram โหลดโปรแกรมสำหรับการเรียนที่นี่ 

  4. Strength จับกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แล้วเตรียมสิ่งของต่าง ๆ รายละเอียด ที่นี่

  5. ตรวจสอบคะแนนทั้งหมด ที่นี่ 

Class material

School of Manufacturing Engineering, 111 Suranaree University of Technology, University Avenue, Muang District, Nakhon Ratchasima 30000 THAILAND

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon