top of page

Master’s Degree program​

แบบ ก(1)

การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

แบบ ก(2)
การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา

แผน ข

การศึกษารายวิชาโดยไม่มีการทำวิทยานิพนธ์  

Term 1

Term 2-3

Term 4

Term 5

Term 6

ลงทะเบียนเรียน
อย่างน้อย
1รายวิชา 

แผน ข

สอบประมวลความรู้
เมื่อหน่วยกิตครบ45 นก.
และต้องสอบให้เสร็จสมบูรณ์
ภายใน 2 เทอม นับจาก
เทอมที่หน่วยกิตครบ

แผน ก

ต้องสอบประมวลความรู้
ให้เสร็จสมบูรณ์
ภายในเทอม 4

Term 7-15

   นักศึกษาที่ลงทะเบียนครบถ้วน
ตามที่หลักสูตรกำหนดแล้วแต่ยัง
ไม่สำเร็จการศึกษาต้องขอรักษา
สถานภาพนักศึกษาพร้อมชำระค่า
ธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่น

ต้องสอบและได้รับอนุมัติ
โครงร่างวิทยานิพนธ์
ภายในเทอม 5

เมื่อ นศ. ทำวิทยานิพนธ์
เสร็จแล้ว ต้องยื่นคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า
2 สัปดาห์

  ต้องรายงานความคืบหน้า

วิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ก่อนสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา

 คณะกรรมการสอบสอบวิทยานิพนธ์

ประกอบด้วย 

  - หัวหน้าสาขาวิชา1คน

  - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์1คน

  - ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย1คน

 

    (แบบ ก 1 ผู้ทรงคุณวิฒิต้องเป็น

บุคคลภายนอก)

แบบฟอร์มคำขออนุมัติแต่งตั้ง

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

  คณะกรรมการสอบประมวลความรู้

ประกอบด้วย

  - หัวหน้าสาขาวิชา1คน

  - กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน

ไม่เกิน 5 คน

แบบฟอร์มคำขออนุมัติแต่งตั้ง

กรรมการสอบประมวลความรู้

แบบฟอร์มคำขออนุมัติโครงร่าง

วิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มคำขออนุมัติแต่งตั้ง

กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มประเมินการสอบสอบ

วิทยานิพนธ์

 แผน ก ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือดำเนินการให้ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ

สอบได้ 2 ครั้ง

  ครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน = พ้นสภาพนศ.

bottom of page