top of page

วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
Manufacturing Automation and Robotics Engineering

 • ปรัชญาและความสำคัญ

    ความต้องการสร้างความเข้มแข็งในภาคการผลิตทางอุตสาหกรรมมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าที่ผลิตในประเทศให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ภายใต้ผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของนานาประเทศที่ทำให้ระยะทางสั้นลงด้วยการติดต่อสื่อสารที่สะดวกมากขึ้น การมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ การตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศที่ต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของประเทศที่ต้องการการใช้แรงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจากข้อมูลข้อเสนอแนะจากการสำรวจความคิดเห็นของศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านระบบผลิตอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม

     อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวและเป็นอุตสาหกรรมหลักที่บัณฑิตศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตได้เข้าสู่ส่วนการผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่ต้องบูรณาการองค์ความรู้ทางวิศวกรรม ความรู้จากศาสตร์ในการผลิตทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในด้านการออกแบบและควบคุมระบบควบคุมอัตโนมัติ ศาสตร์ด้านการออกแบบวิเคราะห์ระบบการผลิตและเครื่องมือช่วยในการผลิต การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้ผลิตผลและคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการผลิตนี้เป็นอย่างดี จึงได้มีการจัดตั้งสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ให้เป็นสาขาวิชาหนึ่งของการผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งถือเป็นพันธกิจที่สำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวางเป้าหมายไว้ โดยมุ่งเน้นสร้างวิศวกรที่มีความรู้ด้านระบบผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการผลิตเชิงอุตสาหกรรมให้กับประเทศ

 

 • วัตถุประสงค์ (Program Educational Objectives, PEOs)

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มีวัตถุประสงค์ คือ
   PEO 1. สร้างมูลค่าให้กับองค์กรและสังคมโดยการประยุกต์ใช้หลักการ ทักษะ และเทคโนโลยีทางวิศวกรรมการผลิต รวมถึงการวิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
Created value to organizations through the analysis, evaluation, and improvement of engineered systems and processes using appropriate manufacturing engineering methods and tools.
   PEO 2. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพข้ามศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อจัดการและ/หรือเป็นผู้นำในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
Communicated effectively across disciplines and cultures to manage and/or lead activities in support of organizational goals and objectives.
   PEO 3. พัฒนาตนเองตลอดเส้นทางอาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญกับนวัตกรรมเทคโนโลยี
Graduates will pursue lifelong learning in generating innovative engineering solutions using research and complex problem-solving skills.

 • รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 2. ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

 3. ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาต่างประเทศ

 4. การรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 1 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

 6. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 • ปรัชญาการเรียนการสอน

    สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตมีความเชื่อว่าที่ไหนมีการผลิตที่นั่นมีเรา ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับการสนับสนุน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่จำเป็น เราจึงมีความตั้งใจว่าถึงแม้ผู้เรียนจะมีพื้นฐานที่แตกต่างกันแต่สามารถพัฒนาเพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตได้ ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสาขาวิชา ฯ แล้วจะมีทักษะที่หลากหลาย หากต้องเผชิญกับสถาณการณ์ที่ท้าทายจะสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาได้ 
   สำหรับวิธีการในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ เราใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านทางการเรียนการสอนที่มีการลงมือปฏิบัติ มีโครงงานทางด้านวิศวกรรมในรายวิชาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งวิธีการนี้ผู้เรียนจะสามารถคิด วิเคราะห์ บูรณาการความรู้ ออกแบบและควบคุมระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม รับผิดชอบในหน้าที่ สื่อสาร ติดต่อประสานงานกับบุคคลในต่างสาขาวิชาชีพ อีกทั้งนำเสนอข้อมูลด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับสถานการณ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวิชาชีพได้ เรากระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เราให้คำแนะนำและจัดสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนให้เหมาะสม​

 

 

         

1/13
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 ชื่อเต็ม  (ไทย):   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต                                    อัตโนมัติและหุ่นยนต์)

(อังกฤษ):  Bachelor of Engineering (Manufacturing                          Automation and Robotics Engineering)

 ชื่อย่อ  (ไทย):    วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์)

               (อังกฤษ):   B.Eng. (Manufacturing Automation and                                            Robotics Engineering)

 • ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

                      การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Engineering Program in                                        Manufacturing Automation and Robotics                                Engineering

 • จำนวนหน่วยกิต

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต:

       ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 175 หน่วยกิต (ไตรภาค)

 • อัตลักษณ์

          Able to learn

          Able to function

 • ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (PLOs)

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้เรียนสามารถ

 1. อธิบายความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

 2. ออกแบบลำดับกระบวนการผลิตภายใต้ข้อกำหนดที่เป็นไปได้จริงและมาตรฐานที่เหมาะสมต่าง ๆ เช่น ปัจจัยด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย ตลอดจนปัจจัยสากล สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

 3. ออกแบบโครงสร้างและกลไกของอุปกรณ์และเครื่องมือ รวมถึงเลือกชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเชิงพาณิชย์ โดยคำนึงถึงด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการผลิตตามความต้องการใช้งานภายใต้ข้อกำหนดที่เป็นไปได้จริงและมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสม

 4. บูรณาการส่วนประกอบของระบบอัตโนมัติในระบบอุตสาหกรรมเพื่อเสนอและเลือกแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมทั้งในด้านประสิทธิภาพและด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อทำให้กระบวนการผลิตทันสมัย

 5. ระบุสาเหตุของปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบกระบวนการผลิต โดยพิจารณาด้านสมดุลสายการผลิต ควบคู่กับหลักการยศาสตร์และความปลอดภัย

 6. ระบุปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลและหาสาเหตุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้เครื่องมือทางด้านคุณภาพหรือลีนซิกซ์ซิกมา เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงการลดต้นทุน การลดความสูญเสีย และการเพิ่มผลิตภาพ

 7. ระบุปัญหาในการจัดการข้อมูลของระบบการผลิตสมัยใหม่และเสนอแนวทางแก้ไขด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสามารถสื่อสาร วิเคราะห์ รวมถึงแสดงผลข้อมูลและผลการวิเคราะห์

 8. สามารถประยุกต์ใช้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อหาผลลัพธ์ของปัญหาทางการผลิตเชิงอุตสาหกรรมทั้งแบบระบบดั้งเดิมและทันสมัย ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านเทคนิคและอื่น ๆ เช่น การสาธารณสุข ความปลอดภัย สวัสดิภาพของประชาชน ปัจจัยสากล วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินการทดสอบทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อสรุปผลลัพธ์ที่ได้นำเสนอ

 9. รับผิดชอบในหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม มีวิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจ ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบในบริบทของความเป็นสากล เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

 10. ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย ทั้งทางวาจา การเขียน และกราฟฟิก

 11. แสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม

 12. ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล โดยสมาชิกในทีมส่งเสริมให้เกิดความเป็นผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมและบรรยากาศการทำงานร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย แผนงาน จนทำให้งานสำเร็จ

 • อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรออกแบบการผลิต

 2. วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต

 3. วิศวกรการผลิต

 4. วิศวกรวางแผนการผลิต

 5. วิศวกรควบคุมคุณภาพ

 6. วิศวกรออกแบบ

 7. นักวิชาการหรือนักวิจัย

bottom of page