top of page

Doctoral Degree Program

from a Master’s degree

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 60 นก.

เรียนไม่เกิน 18 ภาคการศึกษา

from a Bachelor’s degree

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 90 นก.
เรียนไม่เกิน 24 ภาคการศึกษา

ต้องสอบภาษาต่างประเทศ (EPT)

ให้ผ่านภายใน 9 ภาคนับจาก

ภาคแรกที่เข้าศึกษา

 

มีการจัดสอบภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง

 

เมื่อ นศ. ทำวิทยานิพนธ์

เสร็จแล้ว ต้องยื่นคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า

3 สัปดาห์

Term 7

ต้องสอบและได้รับอนุมัติ

โครงร่างวิทยานิพนธ์

ภายใน 7 ภาค

ต้องสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)
ให้แล้วเสร็จภายใน 6 ภาค

Term 1-2

Term 6

Term 8

แบบฟอร์มคำขออนุมัติโครงร่าง

วิทยานิพนธ์

  ต้องรายงานความคืบหน้า

วิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์ม

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ก่อนสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา

Term 9

 คณะกรรมการสอบสอบวิทยานิพนธ์

ประกอบด้วย 

  - หัวหน้าสาขาวิชา1คน

  - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์1คน

  - กรรมการอย่างน้อย 3คนไม่เกิน

5 คน ในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้ทรง

คุณวุฒิจากภายนอกอย่างน้อย

1 คน

 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์หรือดำเนินการให้ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโดยมีกรรมการจากภายนอกร่วมกลั่นกรอง(peer review) ก่อนตีพิมพ์

สอบได้ 2 ครั้ง

  ครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน = พ้นสภาพนศ.

แบบฟอร์มประเมินการสอบสอบ

วิทยานิพนธ์

  ขอยกเว้นการสอบฯ ได้หากมี

ผลสอบ TOEFL/IELTS/ TOEIC

ตามเกณฑ์ที่กำหนดและไม่เกินกำหนดอายุการนำผลคะแนน

มาใช้

Term 3-5

แบบฟอร์มคำขออนุมัติแต่งตั้ง

กรรมการสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มคำขออนุมัติแต่งตั้ง

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มคำขออนุมัติแต่งตั้ง

กรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

เกณฑ์การรับบนักศึกษา

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

bottom of page