top of page

ตรวจสอบคะแนน

Precision Measurement Lab

  • สอบปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ Pre-Test 5%, Post-Test  10%

  • การนำเสนอ 5%

  • สอบปลายภาค 20%

  • ทักษะปฏิบัติ 20%

  • รายงาน 10%

  • ความร่วมมือ 10%

  • ระเบียบวินัย 10%

  • เข้าเรียน 10%

**ให้ตรวจสอบคะแนนในส่วนที่เป็นอักษรสีน้ำเงิน

bottom of page