top of page

ตรวจสอบคะแนน

  • สอบปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ (Pre-Test /Post-Test อย่างละ 1 ครั้ง ) 10%

  • การนำเสนอ 5%

  • สอบปลายภาค 20%

  • ทักษะปฏิบัติ 20%

  • รายงาน 20%

  • ความร่วมมือ 10%

  • ระเบียบวินัย 10%

  • เข้าเรียน 5%

**ให้ตรวจสอบคะแนนในส่วนที่เป็นอักษรสีน้ำเงิน

bottom of page