รายวิชาที่เปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษา

หมายเหตุ : 

   1. ถ้ามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า15 คน จะปิดรายวิชา

    2. สาขาจะเปิดวิชาเลือกให้อย่างน้อย 2 วิชา/หลักสูตร/ภาคการศึกษา แต่ไม่การันตีรายวิชาที่จะเปิด 

    3. รายวิชาลำดับที่37-43 และ 60-61เป็นรายวิชาเลือกที่อาจจะเปิด

School of Manufacturing Engineering, 111 Suranaree University of Technology, University Avenue, Muang District, Nakhon Ratchasima 30000 THAILAND

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon