top of page

รายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา

หมายเหตุ : 
   1. ถ้ามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า15 คน จะปิดรายวิชา
    2. สาขาจะเปิดวิชาเลือกให้อย่างน้อย 2 วิชา/หลักสูตร/ภาคการศึกษา แต่ไม่การันตีรายวิชาที่จะเปิด 
    3. รายวิชาลำดับที่37-43 และ 60-61เป็นรายวิชาเลือกที่อาจจะเปิด

bottom of page