top of page

วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
Mechanical and Process System Engineering

 • ปรัชญาและความสำคัญ     

     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรดุษฎีมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) มีเป้าประสงค์ที่จะให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มีความรู้วิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ ที่จะสามารถประยุกต์ความรู้นี้ในการวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และสามารถศึกษาเรียนรู้ต่อด้วยตนเองได้ตลอดไป ทางสาขาจึงจัดให้มีวิชาที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ศึกษาทฤษฎีใหม่ ๆ รู้จักการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเข้าไปในเนื้อหาที่ศึกษาด้วย และเพื่อเป็นการตรวจสอบมาตรฐานของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาจะมีความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการขั้นสูง มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีความสามารถที่จะพัฒนา และทำงานวิจัยทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมด้วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยใฝ่รู้ และมีความเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ หลักสูตรได้มีการกำหนดให้มีการนำผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์นำเสนอในที่ประชุมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติขึ้นไปสำหรับระดับมหาบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา และให้มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติขึ้นไปสำหรับดุษฎีบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ในภาพรวมจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับมาตรฐานองค์ความรู้ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานของผู้ที่สำเร็จการศึกษาให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

 

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ ซึ่งเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและเป็นผู้นำของสังคมได้

 2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ ทั้งงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองในด้านการวิจัยได้อย่างยั่งยืนในประชาคมโลก

 3. เพื่อสนับสนุนการวิจัยในลักษณะบูรณาการ อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยให้กับสาขาวิชาฯ  สำนักวิชาฯ ตลอดจนมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

 

 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย):    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม                             เครื่องกลและระบบกระบวนการ

    (ภาษาอังกฤษ):     Master of Engineering (Mechanical and

                            Process System Engineering)

ชื่อย่อ(ภาษาไทย):      วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ)

    (ภาษาอังกฤษ):     M.Eng. (Product Design Engineering)

 

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย):     วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม                             เครื่องกลและระบบกระบวนการ

     (ภาษาอังกฤษ):    Doctor of Philosophy (Mechanical and

                            Process System Engineering)

ชื่อย่อ(ภาษาไทย):      วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ)

    (ภาษาอังกฤษ):     Ph.D. (Mechanical and Process System                                 Engineering)

 

 • วิชาเอก

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

 4. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

bottom of page