top of page

ลงเวลาสอบปฏิบัติการ (Midterm 3/61)

535209 AUTOMATION

เวลาสอบปฏิบติการ.jpg

Click เลือกรอบที่ต้องการสอบ

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

  • รอบที่1

  • รอบที่2

  • รอบที่3 (เต็มแล้วค่ะ)

  • รอบที่4 (เต็มแล้วค่ะ)

  • รอบที่5 (เต็มแล้วค่ะ)

  • รอบที่6 (เต็มแล้วค่ะ)

  • รอบที่7 (เต็มแล้วค่ะ)

bottom of page