Able to learn

Able to function

หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

หลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2560

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

 • วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล เป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชม

 • พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังสม สร้างสรรค์งานวิจัยประยุกต์ และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • ภารกิจ
 1. ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังสมให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนภายในประเทศ และอาเซียน

 2. พัฒนางานวิจัยประยุกต์และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และความต้องการของชุมชน

 3. ให้บริการทางวิชาการแก่อุตสาหกรรม และชุมชน

 4. ปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และชุมชน

 5. ให้การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย

 • ปรัชญาการเรียนการสอน

        สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตมีความเชื่อว่าที่ไหนมีการผลิตที่นั่นมีเรา ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับการสนับสนุน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่จำเป็น เราจึงมีความตั้งใจว่าถึงแม้ผู้เรียนจะมีพื้นฐานที่แตกต่างกันแต่สามารถพัฒนาเพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นในการทำงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตได้ ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสาขาวิชา ฯ แล้วจะมีทักษะที่หลากหลาย หากต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายจะสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาได้ 
        สำหรับวิธีการในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ เราใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านทางการเรียนการสอนที่มีการลงมือปฏิบัติ มีโครงงานทางด้านวิศวกรรมในรายวิชาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งวิธีการนี้ผู้เรียนจะสามารถคิด วิเคราะห์ บูรณาการความรู้ ออกแบบและควบคุมระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม รับผิดชอบในหน้าที่ สื่อสาร ติดต่อประสานงานกับบุคคลในต่างสาขาวิชาชีพ อีกทั้งนำเสนอข้อมูลด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับสถานการณ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวิชาชีพได้ เรากระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เราให้คำแนะนำและจัดสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนให้เหมาะสม

 • อัตลักษณ์

Able to Learn

Able to function

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรปริญญาตรี

  เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าที่ผลิตในประเทศให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้วิศวกรที่มีความรู้ด้านการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงถือว่าเป็นวิศวกรสาขาหนึ่งที่มีความจำเป็นมากที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมให้กับประเทศนั้น

   การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้าใจทั้งการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและมีความรู้ในด้านงานศิลปะเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม สามารถผลิตในปริมาณมากได้ ราคาถูก มีความทนทานสามารถใช้งานได้เหมาะสมตามความต้องการของผู้บริโภค จึงถือว่า เป็นวิศวกรสาขาหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมให้กับประเทศ

 ลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ (Program Educational Objectives, PEOs) คือ
   PEO 1. สร้างมูลค่าให้กับองค์กรและสังคมโดยการประยุกต์ใช้หลักการ ทักษะ และเทคโนโลยีทางวิศวกรรมการผลิต รวมถึงการวิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
Created value to organizations through the analysis, evaluation, and improvement of engineered systems and processes using appropriate manufacturing engineering methods and tools.
   PEO 2. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพข้ามศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อจัดการและ/หรือเป็นผู้นำในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
Communicated effectively across disciplines and cultures to manage and/or lead activities in support of organizational goals and objectives.
   PEO 3. พัฒนาตนเองตลอดเส้นทางอาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญกับนวัตกรรมเทคโนโลยี
Graduates will pursue lifelong learning in generating innovative engineering solutions using research and complex problem-solving skills.

   บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถในด้านต่าง ๆ (Student Learning Outcomes or Program Learning Outcomes, PLOs) ดังต่อไปนี้
1) อธิบายความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
2) วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมการผลิตได้
3) บูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมการผลิต เพื่อออกแบบและควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้
4) รับผิดชอบในหน้าที่
5) สื่อสารและติดต่อประสานงานกับบุคคลในต่างสาขาวิชาชีพได้ อีกทั้งสามารถนำเสนอข้อมูลด้วยสื่อประเภทต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับสถานการณ์และผู้ฟัง
6) ค้นคว้าหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
7) ทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวิชาชีพได้

 

 
 
 • หลักสูตรปริญญาโท-เอก

     หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในลักษณะของการบูรณาการ ซึ่งรวบรวมความเป็นเลิศในองค์ความรู้ของสาขาวิชาวิศวกรรมหลักดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

 4. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

2003

Year Established

501

Students Graduated

3.9

High Score in Teaching Standard
Evaluated

33

Postgraduate
Students

งานวิจัยและบริการทางวิชาการ

 
 

ติดต่อเรา

Inquiries

For any inquiries, questions or commendations, please call: +66-44-22-4411 or fill out the following form

Success! Message received.

Head Office

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30000

 

mae@sut.ac.th

Tel: +66-44-22-4411

Fax: +66-44-22-4494

Tel: +66-44-22-4411